Aké môže mať pandémia Covid-19 pozitíva?

Za posledné dni začal počet obetí COVID-19 celosvetovo stúpať tempom na zhruba tri tisíc denne. Postupne si nový vírus a ochorenie získavajú rešpekt aj u „koronaskeptikov“, ktorí ho majú tendenciu považovať za akýsi doplnok k chrípkovej sezóne. Ak toto tempo bude ďalšie týždne ešte rásť, moderné ľudstvo bude čeliť ozaj čomusi nevídanému.

Pandémia s tým spojená však ale nutne prináša aj nejaké pozitíva. Nejdem sa tu rozpisovať o výhodách, ktoré prináša ekonomická kríza, ako pokles emisií, väčšie váženie si platenej práce ap., ani o cynicky chápanom preriedení planéty.

Za pozitívum takejto pandémie a všetkých javov s ňou spojených považujem to, že pomôže ľuďom zbaviť sa mnohých ilúzií a nabrať obrovské množstvo nového poznania.

Na mnohé otázky, pri ktorých nedochádza medzi odborníkmi či vedcami k zhode, ale ktoré v podobe opatrení výrazne ovplyvňujú životy ľudí, pomôže dať pandémia značnejšie odpovede.

Svet sa totiž mení. Začína v ňom prebiehať naraz mnoho sociálnych, ekonomických, psychologických, pedagogických a mnohých iných experimentov, ktoré môže väčšina vrátane ich výsledkov naživo vnímať. Bez pandémie by niečo také nebolo možné.

  • Počúvame, že životy ľudí majú väčšiu hodnotu ako ekonomika. Ekonomika však sekundárne determinuje oveľa viac možností pre záchranu ľudských životov a skolabované hospodárstvo by možno prinieslo viac mŕtvych ako COVID-19 samotný. Akým spôsobom a v akom pomere je dobré pre vlády zintegrovať hodnoty ľudského a hospodárskeho života?
  • Ako vhodne zintegrovať hodnoty individuálnych slobôd a poslušnosti v prospech celku?
  • Obstojí konštrukt a naratív o sociálne vylúčených alebo skôr o sociálne neprispôsobivých?
  • Bude možné zachovať súčasné štandardy ľudskej dôstojnosti a zároveň efektívne vynucovať zodpovedné správanie aj voči ľuďom so značnou mierou sociálnej patológie a absenciou možností účinného sankcionovania?
  • Obstoja v boji s koronavírusom lepšie demokracie alebo diktatúry? Alebo takéto delenie nebude zohrávať žiadnu podstatnú váhu?
  • Aké sú výsledky dištančného online štúdia oproti klasickému? Bude sa ním dať nahradiť osobná účasť v rámci vysokoškolského štúdia? Podnieti nanútené dištančné online štúdium vznik modelov, ktoré budú klasické učenie a tieto moderné formy nejako rozumne integrovať?
  • Aký mix opatrení je ten optimálny, ktorý pomôže oživiť ekonomiku a predísť vážnej kríze? Ukážu sa drahé ochranné opatrenia zo strany štátu ako efektívne? Mali by smerovať viac na zabezpečenie postihnutých zamestnancov alebo zamestnávateľov? Pomôže natlačenie nových peňazí do ekonomiky alebo to iba vytvorí predpoklady neskoršej krízy?
  • Budú v boji s koronavírusom efektívnejšie spoločensky homogénnejšie alebo heterogénnejšie štátne útvary?
  • Aké dopady na partnerské vzťahy a správanie párov bude mať dlhodobá „karanténa“? Vzrastie citeľne rozvodovosť/rozchodovosť? Príde baby boom alebo odklad reprodukčného správania?
  • Ktoré preventívne opatrenia na šírenie nákazy sa ukážu ako najefektívnejšie? Ukáže sa ako rozumné zavádzanie obmedzujúcich opatrení čo najskôr? A čo bude perspektívne lepšie? Vymiznutie nákazy prostredníctvom izolácie, budovanie kolektívnej imunity prekonaním choroby alebo vakcináciou, či vynájdenie lieku?

Na kvantá otázok dokáže dať pandémia pomerne rýchlo vcelku spoľahlivé odpovede a okrem iného prevetrá aj funkčnosť mnohých paradigiem.

A čo je najlepšie, ľudia budú súčasťou tohto veľkolepého spoznávania a učenia sa. Budeme môcť pozorovať rôzne fenomény na celej spoločnosti, ale aj na sebe samých.

Paradoxne, aj keď sa máme od seba čo najviac izolovať, na konci budeme o sebe vedieť výrazne viac a budeme oveľa skúsenejší.

Táto pandémia, skoro tak ako vojna, testuje funkčnosť jednotlivých predpokladov, ako môže svet – jednotlivec aj systém – fungovať.

Ak doteraz mohla spoločnosť ísť zlým smerom a málokto to dokázal postrehnúť, dnes, oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým ľudia pocítia veľmi výrazne na vlastnej koži všetky chyby a omyly – a to nielen vlastné, ale aj chyby paradigiem na úrovni systémov.

Víťazom budú tí, ktorí budú otvorení pravde, ktorí ju budú schopní odkrývať a najmä budú ochotní sa jej podriaďovať a nie pred ňou utekať či zakrývať si oči a uši.

Táto pandémia totiž aj malé pochybenia potrestá nárastom počtu mŕtvych, výrazným hospodárskym úpadkom a sociálnym rozvratom.

Nemusím ani vyzývať, aby sme sa tejto náročnej výzve postavili vzpriamene čelom. Nemáme tak či tak veľmi na výber.

Zdroj obrázka: worldometers.info

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore