Ak je Putinov režim pre vládu nedemokratický, prečo zavádza podobné nástroje?

cenzúra internetu

Vláda v superrýchlom legislatívnom procese schválila kompetenciu pre Národný bezpečnostný úrad vypínať celé weby, ak šíria „závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb“. 

NBÚ dostal do kompetencie právomoc cenzorského úradu. V tomto prípade ide o cenzúru následnú i predbežnú. 

Peter Šamko na webe PrávneListy.sk poukázal na judikát Európskeho súdu pre ľudské práva (orgán Rady Európy, nie Európskej únie), ktorý pri podobnej právnej úprave Ruskej federácie dospel k záveru o porušení článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

V judikáte je obsiahnutá aj vecná argumentácia, prečo ide o neprimeraný a neprípustný zásah do slobody prejavu. Tú možno zhrnúť nasledovne:

  • Celkové za­blo­ko­va­nie prís­tu­pu k webo­vým strán­kam je extrém­ne opat­re­nie po­rov­na­teľ­né so zá­ka­zom no­vín ale­bo te­le­víz­nych sta­níc.
  • Ta­ké­to opat­re­nie zá­mer­ne ig­no­ru­je roz­diel me­dzi zá­kon­ný­mi a ne­zá­kon­ný­mi in­for­má­cia­mi, kto­ré mô­že webo­vá strán­ka ob­sa­ho­vať a ro­bí nep­rís­tup­ným veľ­ké množ­stvo ob­sa­hu, kto­rý ne­bol iden­ti­fi­ko­va­ný ako ne­zá­kon­ný. 
  • Ak by dôvod blokovania webu spočíval v predošlom zistení a usvedčeni z nezákonného obsahu, potom za­blo­ko­va­nie prís­tu­pu k ce­lej webo­vej strán­ke by išlo ďa­le­ko za rá­mec pô­vod­ne cieleného ne­zá­kon­né­ho ob­sa­hu.
  • Také opatrenie logicky nesleduje legitímny cieľ nevyhnutný v demokratickej spoločnosti. Legitímnym prípadom by mohlo byť, že úrad začne blokovať iba nezákonnú časť obsahu a aj to až vtedy, ak web nezákonný obsah sám neodstráni. Na toto však naša právna úprava nevytvorila možnosť. 
  • ESĽP s pou­ka­zom na vý­bor OSN pre ľud­ské prá­va, zdô­raz­nil, že pos­ti­ho­va­nie webo­vých strá­nok blo­kač­ný­mi opat­re­nia­mi z dô­vo­du, že sú kri­tic­ké k vlá­de ale­bo po­li­tic­ké­mu sys­té­mu, ne­mož­no nik­dy po­va­žo­vať za ne­vyh­nut­né ob­me­dzenie slo­bo­dy pre­ja­vu.

Šamko upozorňuje, že nová právna úprava de­fi­nu­je škod­li­vý ob­sah a škod­li­vú ak­ti­vi­tu, kto­rú bu­de môcť NBÚ za­blo­ko­vať, tak, že „škod­li­vým ob­sa­hom sa ro­zu­mie prog­ra­mo­vý pros­trie­dok ale­bo údaj, kto­rý za­prí­či­ňu­je ale­bo mô­že za­prí­či­niť ky­ber­ne­tic­ký bez­peč­nost­ný in­ci­dent. Škod­li­vou ak­ti­vi­tou sa ro­zu­mie aká­koľ­vek čin­nosť, kto­rá za­prí­či­ňu­je ale­bo mô­že za­prí­či­niť ky­ber­ne­tic­ký bez­peč­nost­ný in­ci­dent, pod­vod­nú čin­nosť, od­cu­dzenie osob­ných ale­bo cit­li­vých úda­jov, zá­važ­né de­zin­for­má­cie a iné for­my hyb­rid­ných hro­zieb“.

Úlo­hou NBÚ ako cen­zor­ské­ho úra­du bu­de te­da vy­hod­no­co­vať čo mož­no a čo už ne­mož­no ozna­čiť za škod­li­vý ob­sah, či škod­li­vú ak­ti­vi­tu. Podľa Šamka „[j]e vý­raz­ným ne­dos­tat­kom no­vej práv­nej úp­ra­vy, že zá­ko­no­dar­ca bliž­šie ne­de­fi­no­val poj­my ‚cit­li­vý údaj‘ a ‚zá­važ­né de­zin­for­má­cie‘, na­koľ­ko ide o tak vág­ne poj­my, že bu­de fak­tic­ky iba sa sub­jek­tív­nom uvá­že­ní NBÚ (a hod­no­to­vom nas­ta­ve­ní je­ho pra­cov­ní­kov) ako bu­dú vy­kla­dať ob­sah tých­to poj­mov. Hro­zí tu pre­to mož­ná svoj­vô­ľa v roz­ho­do­va­ní cen­zor­ské­ho úra­du a vy­ššie uve­de­né vág­ne poj­my mô­žu spô­so­bo­vať prob­lém v tom, či mož­no no­vý zá­kon ozna­čiť za dos­ta­toč­ne ur­či­tý, kon­krét­ny, či pred­ví­da­teľ­ný.“

Keďže článok 10 Dohovoru je čo do obsahu veľmi podobný ako článok 26 Ústavy SR, je dosť pravdepodobné, že bleskovo prijatá právna úprava už podpísaná prezidentkou by po preskúmaní ústavným súdom vyšla ako protiústavná. 

Najbizarnejšie na celej situácii je, že spomínaný judikát sa týkal troch ruských sťažovateľov proti Rusku, resp. jeho právnej úprave okliešťujúcej slobodu slova. 

Ak však naša vláda považuje Putinov režim za nedemokratický, prečo potom zavádza rovnako problémové nástroje?

Zdroj obrázka: g2

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore