Vládna analýza o povinnom očkovaní má zásadné problémy

V stredu tento týždeň bola ohlásená a zverejnená analýza možností zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19, ktorú na pokyn vlády vypracovali ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti. Táto analýza, podľa ktorej je možné zaviesť aj celoplošné povinné proticovidové očkovanie, sa však opiera o nesprávne predpoklady, najmä ignoruje imunizáciu získanú prekonaním a sleduje v súčasnosti nedosiahnuteľný cieľ kolektívnej imunity. Taktiež sa neopiera o žiadne vedecké štúdie a nie sú známi jej autori.

Pre úplnosť treba dodať, že táto analýza sa zaoberala aj otázkou možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením Covid-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti ochoreniu Covid-19. Tejto téme sa však v tomto článku venovať nebudeme a zameriame sa len na najväčšie problémy prvej časti tejto analýzy.

Kolektívna imunita ako nedosiahnuteľný cieľ

Ako legitímny cieľ sledovaný povinným očkovaním proti ochoreniu Covid-19 sa uvádza „priblíženie sa štatisticky (percentuálne) ku kolektívnej imunite v zmysle rezistencie obyvateľstva“. Kolektívna imunita je tu následne definovaná ako „úroveň imunity 80 až 90 %“ (s. 6). Nie je pritom uvedené, či má ísť o imunitu voči nakazeniu, ťažkému priebehu alebo smrti.

Kolektívna imunita pritom štandardne znamená, že dostatočná časť populácie je rezistentná proti danému ochoreniu v tom zmysle, že sa nenakazí a toto ochorenie sa nemá ani ako šíriť.

Dnes je však zrejmé, že dosiahnutie kolektívnej imunity v uvedenom zmysle pri ochorení Covid-19 je čistou utópiou. Aktuálny variant Omicron zasahuje aj tie najzaočkovanejšie krajiny.

Napríklad Portugalsko, ktoré je zaočkované na úrovni 89,2 % a podľa vládnej analýzy by teda už malo dosiahnut stav kolektívnej imunity, čelí rekordným nárastom pozitívnych osôb.

Dosiahnutie kolektívnej imunity voči ochoreniu Covid-19 teda nemôže byť legitímnym cieľom akéhokoľvek povinného očkovania, pretože je v súčasnosti očividne nedosiahnuteľný. V tomto dôležitom bode teda vychádza vládna analýza z chybného poznania reality.

Neudržateľné tvrdenia o proticovidových vakcínach

Vo vládnej analýze sa ďalej píše:

Zároveň je medicínsky dokázané, že zaočkovanie dvoma, resp. troma dávkami vakcíny proti COVID-19, ktoré má naša spoločnosť k dispozícii, efektívne predchádza TU a TERAZ nákaze ochorením COVID-19 u samotného zaočkovaného, predchádza ťažkému priebehu ochorenia a smrti, zásadne chráni tretie osoby pred nákazou (a to aj nezaočkovaných). Tým vysoká zaočkovanosť populácie umožňuje zároveň poskytovanie zdravotnej starostlivosti v primeranej miere a chráni najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva pred nákazou a hospitalizáciou.“ (s. 6)

Je pravda, že podľa dostupných dát očkovanie proti Covid-19 výrazne znižuje pravdepodobnosť ťažkého priebehu ochorenia, hospitalizácie či smrti, avšak určite neobstoja nami zvýraznené tvrdenia o tom, že tieto vakcíny efektívne predchádzajú nákaze ochorením a jeho ďalšiemu šíreniu.

Na podporu uvedených závažných empirických tvrdení, ktoré sú vraj „medicínsky dokázané“, sa analýza neodvoláva na žiadny vedecký výskum.

Aj zo slovenských pritom dát vyplýva, že momentálne sa podiel plne očkovaných medzi pozitívnymi pohybuje v rozmedzí okolo 38 až 40 %. K tomu treba dodať, že opatrenia sú nastavené tak, že neočkovaní sú častejšie nútení k testovaniu (napr. kvôli cestovaniu či práci) a tiež majú vyššiu motiváciu sa pri miernejších príznakoch ísť testovať, pretože tým získajú status prekonavšieho a dočasný prístup k ďalším prevádzkam či zariadeniam.

Medzi očkovanými tak mnohé nákazy bez príznakov či so slabými príznakmi odhalené nie sú, ale medzi neočkovanými áno.

Podobné dáta o tom, že očkovaní sa môžu tiež nakaziť a vírus ďalej šíriť, možno nájsť snáď v každej krajine sveta.

K tomu možno ešte doplniť, že ani samotná Európska lieková agentúra, napríklad v prípade najpoužívanejšej vakcíny od spoločnosti Pfizer, neuvádza, že vakcína zabraňuje šíreniu vírusu. Naopak, uvádza, že dosiaľ nie je známe, aký má očkovanie touto vakcínou vplyv na šírenie vírusu.

Vládna analýza tak pripisuje proticovidovým vakcínam vlastnosti, ktoré nemajú, a teda sa aj v tomto opiera o nesprávne a nepravdivé predpoklady.

Ignorácia imunity získanej prekonaním

Vládna analýza úplne prehliada imunitu získanú prekonaním ochorenia. V jej výpočtoch o dosiahnutí kolektívnej imunity na Slovensku túto veľkú skupinu obyvateľstva vôbec neberie do úvahy.

Samotná kolektívna imunita, ktorej dosiahnutie je však momentálne pri ochorení Covid-19 iluzórne, sa pritom buduje imunizáciou: teda očkovaním, ale aj prekonaním ochorenia. Uznávajú to aj aktuálne slovenské opatrenia, ktoré na úroveň základného dvojdávkového očkovania stavajú aj prekonanie ochorenia, i keď len na pol roka.

Imunita získaná prekonaním ochorenia je pritom podľa mnohých výskumov veľmi kvalitná, dokonca podľa niektorých aj kvalitnejšia a komplexnejšia ako tá získaná očkovaním. Tieto predpoklady potvrdzujú aj dostupné údaje o reinfekciách z Českej republiky.

Na Slovensku dáta o tom, koľko prekonavších sa nakazilo, bolo hospitalizovaných, či zomrelo, nezbierame. Keďže štátne orgány vedia tieto údaje ľahko získať, dá sa predpokladať, že keby bola imunita získaná prekonaním horšia ako tá získaná očkovaním, tieto dáta by použili na obhajobu svojich téz.

Kvalitu imunity získanej prekonaním ochorenia Covid-19 nedávno potvrdila aj veľká štúdia amerického Centra pre predchádzanie a kontrolu chorôb. Vyplýva z nej, že riziko hospitalizácie pri neočkovaných a prekonavších osobách je dokonca jemne nižšie ako pri očkovaných a neprekonavších osobách.

Ignorovanie prekonavších osôb, ktorí na Slovensku podľa dát z novembra (pred vrcholom vlny Delta) a decembra tvorili približne polovicu neočkovaných osôb a dnes môže ísť o veľkú väčšinu spomedzi neočkovaných, je zásadným nedostatkom vládnej analýzy, ktorej serióznosť je aj týmto významne spochybnená, a preto by nemala byť podkladom pre vládnu politiku a ani žiadne opatrenia.

Anonymita a absencia odkazov na vedecké štúdie

Ďalším problémom tejto vládnej analýzy je aj to, že pri nej nie sú uvedení žiadni autori a ani sa neopiera o čo i len jednu vedeckú štúdiu.

Významný dokument, ktorý má odôvodniť zavedenie povinného očkovania stále riadne neschválenými vakcínami, čo je významný zásah do telesnej integrity človeka a jeho práva na súkromie, nie je nikým podpísaný.

Obrátili sme sa preto na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so žiadosťou o túto informáciu. A hoci link na danú analýzu poslali prakticky obratom, pri žiadosti o doplnenie mien autorov sa obe ministerstvá odmlčali. Ak nám údaje o autoroch doplnia, budeme o tom informovať.

Podporovanie pretrvávania diskriminačných opatrení

Spomenúť treba aj to, že vládna analýza neodporúča zavedenie klasického povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19 v právnom režime, v ktorom sú zavedené aj ostatné povinné očkovania na Slovensku. Naopak, požaduje taký právny režim, ktorý možno označiť ako superpovinné očkovanie, ktoré je vynucované okrem klasickej peňažnej sankcie aj ďalšími výraznými obmedzeniami ľudských práv.

V súčasnosti, ak niekto na Slovensku neabsolvuje niektoré z povinných očkovaní, hrozí mu (alebo v prípade detí jeho zákonným zástupcom) jednorazová peňažná sankcia vo výške do 331 eur.

Neznámi autori vládnej analýzy však spomínajú aj ďalšie sankcie, ktoré by pri povinnej vakcinácii proti COVID-19 mohli pribudnúť („napríklad prekážku v práci na strane nezaočkovaného zamestnanca, spoluúčasť na úhrade zdravotnej starostlivosti pri liečbe COVID-19 u nezaočkovaného pacienta a pod.“, s. 16).

Neskôr sa vysporiadavajú s námietkou, že peňažná sankcia a tieto ďalšie sankcie by znamenali dvojitú sankciu. Túto námietku odmietajú s tvrdením, že „však už dnes poznáme iné „sankcie“ pri neočkovaní sa v podobe nemožnosti vstúpiť do určitých prevádzok, na hromadné podujatia a pod. Nejde tak o nič, čo by náš právny poriadok už dnes nepoznal“.

Takže segregačné a diskriminačné opatrenia, ktoré boli zavedené ako výnimočné a dočasné a neboli dosiaľ podrobené ani komplexnému ústavnému prieskumu, sa stávajú ospravedlnením na zavedenie obdobných opatrení ako normálnych, štandardných a dlhodobých.

V právnom štáte by sa pritom nikdy nemali výnimočné a krátkodobé zásahy do ľudských práv stať „novým normálom“. Z týchto pasáží vládnej analýzy naozaj mrazí.

Vládna analýza by mala byť odmietnutá alebo aspoň prepracovaná

Ako sme v stručnosti vyššie ukázali, táto nepodpísaná vládna analýza povinného očkovania vychádza z niekoľkých nepravdivých a nesprávnych predpokladov a otvára dvere pre zavádzanie trvalých diskriminačných a segregačných opatrení, ktoré ešte donedávna na Slovensku nemali obdobu.

Hoci analýza otvára ešte aj iné závažné otázky, v tomto článku sme nemali priestor sa im venovať. Avšak už aj nami uvedené námietky postačujú na to, aby analýza nebol vôbec braná do úvahy alebo minimálne zásadne prepracovaná.

Zdroj ilustračného obrázku: BBC/GettyImages

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore