Kontroverzné projekty politických mimovládok by nemali byť platené zo štátneho rozpočtu. Stopneme ich v čase koronakrízy?

Za posledné 3 roky bol zo štátnych prostriedkov Slovenskej republiky udelený politickým mimovládkam viac ako milión eur na témy ako boj proti extrémizmu, konšpiráciám, „obrana demokracie“, podpora LGBT komunity, multikulturalizmu či pomoc migrantom. Spoločenský prínos týchto výdavkov bol veľmi sporný aj v čase rastu ekonomiky. V čase, kedy sa musia uskromniť zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia i verejný sektor, nanovo vystupuje otázka, či by sme ich nemali zrušiť.

Podpora mimovládok zo štátneho môže byť aj dobrá

Už v minulosti sme poukazovali na to, že štátne orgány z verejných rozpočtov dotujú aj politické mimovládky. Keď sa riešilo zastavenie dotácií ministerstva kultúry na LGBT projekty, poukázali sme na to, že hneď susedné ministerstvo spravodlivosti v tom istom roku podporilo Dúhový pride či projekt Pozitívne zviditeľňovanie a podpora LGBTI ľudí.

Nie je, samozrejme, nič zlé na tom, ak chce štát podporiť mimovládny sektor v témach ako starostlivosť o chorých, pomoc ťažko postihnutým a pod. O potrebnosti týchto opatrení existuje široký celospoločenský konsenzus.

Dokonca aj politické mimovládky ako Nadácia otvorenej spoločnosti, VIA IURIS či Transparency International dostávajú peniaze z verejných zdrojov často aj na dobré projekty v oblasti skvalitňovania vzdelávania či boja proti korupcii.

Ako sme však už uviedli inde, témy ako multikulturalizmus a podpora migrácie či LGBT požiadaviek nemajú väčšinovú podporu obyvateľstva. Neexistuje všeobecný spoločenský konsenzus o tom, že sú to dobré veci. Dotovať ich z verejných zdrojov je preto problematické.

Podobne sporné je podporovať rôzne projekty na boj proti dezinformáciám, xenofóbii či na „obranu demokracie“. Oficiálne majú rozvíjať kritické myslenie, ich realizácia však obvykle svedčí o inom.

Žiaci sa napr. v rôznych vzdelávacích programoch neučia rozlišovať výhody a nevýhody rôznych zahraničných politík, odhaľovať jednostrannosti médií hlavného prúdu aj alternatívy či identifikovať dobré a zlé kroky jednotlivých mocností zasadené v širšom kontexte geopolitiky. Spravidla im sú predkladané iba prozápadné interpretácie svetového diania.

Projekty sú však podporované jednostranne: LGBT, multikulturalizmus a migrácia zelenú má, nie však ich kritika

Mnohé štátne dotačné politiky sú nastavené jednostranne. Podporujú promultikultúrne projekty, ale nie také, ktoré by skúmali riziká multikulturalizmu; podporujú LGBT komunitu a jej pozitívnu prezentáciu, ale projekty na ochranu tradičných rodinných hodnôt som v nich nenašiel.

Ak si spočítame len dve dotačné schémy, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo kultúry, za roky 2017 – 2019 šlo zo štátneho rozpočtu na podporu LGBT, obrany demokracie, multikulturalizačných, „protiextrémistických“ či „protikonšpiračných“ projektov na účty mimovládok viac ako 1 000 000 eur.

Podporené boli projekty ako „Rodové aspekty rasizmu, xenofóbie a intolerancie v

kontexte radikalizácie spoločnosti: Antifašistická Čítanka“, „Pozitívne zviditeľňovanie a podpora LGBTI ľudí“, „Dajme šancu utečencom“, „Letná škola: Mladí proti extrémizmu“, „Školy za demokraciu“, „Arteterapia - rozprávkami proti xenofóbii a rasizmu“ a ďalšie.

Koronakríza

Málokto pochybuje o tom, že v dôsledku súčasnej pandémie nastúpi ekonomická recesia alebo kríza. Preto sa už dnes v celej Európskej únii aj inde na svete prijímajú striktné opatrenia. Milióny zamestnancov sú na vynútenej dovolenke alebo v izolácii, v ktorej budú mať príjem dlhodobo znížený. Firmy prichádzajú o zákazky a mnohé sú alebo čoskoro budú na pokraji krachu.

Slovenská vláda prišla s desiatkami opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie koronavírusu. Odhadované výdavky na ne sa budú pohybovať v stovkách miliónov eur mesačne.

V čase tejto všeobecnej núdze platí viac ako inokedy, že si potrebujeme vážiť každé euro z verejných financií.

Objektívne treba povedať, že suma milión eur v priebehu 3 rokov je oproti cene vyššie uvedených opatrení veľmi malá, vyslovene symbolická. Zrušenie štátnych dotácií pre jednostranné politické projekty mimovládok by teda nemalo výrazný šetriaci efekt na štátny rozpočet.

Ako sme však už uviedli vyššie, štátne dotácie na takéto projekty nemožno verejným záujmom odôvodniť ani v časoch rozvoja ekonomiky (resp. by si to vyžadovalo podporovať rovnako aj druhú názorovú stranu).

Súčasné okolnosti, kedy spoločnosť mnohé otázky prehodnocuje nanovo, poskytuje príležitosť sa na tieto výdavky pozrieť v novom svetle mierne zmenených spoločenských priorít.

Aké konkrétne je riešenie?

Riešenie je veľmi jednoduché: zrušiť, resp. upraviť dotačnú politiku uvedených orgánov tak, aby štátne a verejnoprávne zdroje nepodporovali vyššie uvedené témy politických mimovládok.

Konkrétne môžeme spomenúť hlavne dotačnú schému ministerstva spravodlivosti „na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie“. Tú by bolo najlepšie zrušiť, resp. preformulovať tak, aby boli podporované zo súčasných iba projekty na podporu zdravotne postihnutých a ochranu žien pred násilím (tu však treba dbať na to, aby spolu s týmito projektmi neboli podsúvané jednostranné feministické interpretácie), prípadne tam dodať aj iné témy, ktoré však nebudú jednostranne spolitizované (ktorýmkoľvek smerom).

Čo sa týka dotácií ministerstva kultúry, už v minulom roku bolo podporovanie LGBT projektov z tejto schémy zastavené, avšak v ďalších rokoch môže byť obnovené, keďže príslušný predpis, na základe ktorého sa poskytovali, nebol zmenený. LGBT projekty boli podporované v rámci programu „Kultúra znevýhodnených skupín“. Je potrebné v príslušnom opatrení ministerstva priamo definovať, že osoby neheterosexuálnej orientácie nie sú znevýhodnenou skupinou a nemajú v rámci tohto programu nárok na podporu.

Realizovať tieto opatrenia je plne v kompetencii vlády, resp. parlamentu, v ktorom sa môže oprieť o ústavnú väčšinu.

Ilustračný obrázok: logá mimovládnych organizácií podporených zo štátneho rozpočtu; zdroj: internetové stránky príslušných organizácií

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore